نوش آفرین: زن ها را برهنه می کردند تا مردها بیشتر بیان سینما ما حق انتخاب نداشتیم، اگر از زن ها سوءاستفاده می کردند هیچ قانونی از ما حمایت نمی کرد!