صحبت‌های قابل تأمل دکتر شاه حسینی درباره عده‌ای از افراد انقلابی‌نما که بعد از گرفتن جایزه دچار بحران‌های متناقض‌نما می‌شوند را ببینید. با نوع جدیدی از اسلام آمریکایی درون پارادایم جبهه‌ی انقلاب آشنا شوید.