با سوادی از نظر یونسکو، توانایی «تغییر» (Change) است. به این معنی که دیگر تنها توانایی خواندن و نوشتن و یا تسلط بر دو زبان و یا حتی توانایی استفاده از کامپیوتر مدنظر نیست، بلکه تعریف اخیر بیانگر این است که با سواد کسی است که بتواند از خوانده‌ ها و آموخته‌ های خود، تغییری در زندگی خود ایجاد کند