غبارِ قبر او با آستین برگیر تا آن بت؛ کشد بر آستانش در جزا از آستین ما را؛ تمنا از علی هم صحبتی با اوست خود ورنه؛ شفاعت می کند پیش از علی ، ام البنین ما را.