دامنت عباس پرور همسرت مولا علی؛ مرتضی خو فاطمه رفتار یا ام البنین.