ام‌البنین‌ به‌ پیش‌ همه‌ روضه‌ خواند گفت شرمنده‌ام‌ رباب‌ پسرم‌ را‌ حلال‌ کن...