به به چه توپی خوبی مامان برام خریده، ببین چه گرد و نرمه خیلی مدل جدیده، دورش خودش می گرده؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت می می نی دیگه بیکاره دوست و رفیق نداره.