اینکه یک کسی می گوید: من هر چه بخواهم می کنم، یعنی دل من هر چه فتوا داد، من اطاعت می کنم‌؛ اینجاست که حضرت فرمود: عبد الشّهوه اذّل من عبد الرّق. یعنی اگر کسی بنده زرخرید دیگری باشد، گاهی ممکن است یوسف وار از چاه به جاه برسد؛ ولی اگر عبد الشّهوه بود، حتماً از جاه به چاه می افتد؛ قسمتی از سخنرانی آیت الله جوادی آملی