جنین ۷۲ میلیون ساله و دست‌ نخورده یک دایناسور در چین کشف شد از کشف جنین یک دایناسور در چین که دستکم از۷۲ میلیون سال پیش به جای مانده است خبر دادند. به گفته آنها این جنین کاملا دست‌ن خورده باقی مانده و مانند جوجه‌ ای است که آماده خروج از تخم‌ مرغ است