کلیپ کوتاه شهید باکری از چیزی که سراسر زیبایی می دید در یک ساعت قبل از شهادت