تمسخر حرکات دست نفتالی بنت به هنگام سخنرانی ها توسط فعالان فضای مجازی فلسطین اشغالی