چشماتو ببند؛ خیال کن که با زائرایی! چشماتو ببند؛ خیال کن که الان کربلایی! وقتی عاشقی؛ تو هم اونجایی… چشماتو ببند؛ اگه گذاشت گریه بی امونت چشماتو ببند، چای عراقی بخور نوش جونت ...