حجت الاسلام سیدحسین حسینی قمی در برنامه سمت خدا بحث بسیار خوبی در مورد ضرورت دین شناسی و شناخت اولویت در مستحبات ارائه فرمودند و مثالهای خوبی از سیره اهلبیت و علمای دین بیان کردند.