بچه ها به پیرمردها و به آدم های ناتوان کمک کنید، هر کاری از دستتان بر می آید برایشان انجام بدهید.