اسباب بازی بساز، نشونه بگیر و شلیک کن، با استفاده از کارتن اضافی، در بطری و کش.