استاد مسعود عالی: چقدر به بقیه ظلم کردیم و حواسمون نبوده؟ نقل حکایت مادری که بچه اش را کتک زد و این ظلم بود و به دردسر دچار شد.