بمان ای جان ای جانان کجا چنین شتابان، زمستان و سرد است هوا برف است و باران، بمان ای ماه تابان، به من روی برنگردان؛ تیزر از نماهنگ بمان مصطفی راغب