هواداراهای یک تیم فوتبال که در نیم فصل حتی یک گل هم نزدند با فلش ها دروازه رو نشون می دندند