ماجرای تواضع و فروتنی شهید ابراهیم هادی در انجام کار.