این بار در برنامه تاریخچه اومدین سراغ کودتای موز، که توسط آمریکایی ها ایجاد شد.