خیلی راحت و آسان با دیدن این کلیپ کیسه سبزی برای مصرف خونه تون درست کنید.