صبر کردن خیلی مشکله وقتی آماده هستم می خوام زود برم حتما تو هم مثل منی؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت من می توانم صبور باشم.