این همه مشرکین و بت پرستان حجاز، سالیان متمادی کعبه را بتکده کردند، بت ها را در کعبه می گذاشتند؛ بعد آمدند گفتند: خدایا آمدیم خدا قبول کرد، چه جوری ما را قبول نمی کند؟