برشی از فیلم هامون به بازی مرحوم زنده یاد خسرو شکیبایی.