امروز توی برنامه تاریخچه می بریمتون به هوایی کیفش رو ببرید...