مرحوم آیت الله بهاء الدینی می فرمودند هر کسی دراین دنیا به جایی رسید از دعای پدر و مادرش هست و اگر به زمین خورد آن هم از بی توجهی و ناراضی بودن پدر و مادرش هست.