مردم در حال تلاش برای نجات یک آهو از مار عظیم الجثه هستند، ببینید در پایان چه اتفاقی افتاد.