برسنگ گور، دارنده این نام را هرگز ندیدم، اینجا میان سوگواران آشنایان و خویشانند، و مردمانی چون من دارنده این نام را ندیدند؛ کلیپ کوتاه شعرخوانی سایه برای وضعیت واتساپ