عملکرد این پرستار را مقایسه کنید با آن پرستارانی که می‌خواهند با گناه روحیه بدهند.