عکاسی با این ایده که خوراک حیوانات و پرنده ها رو روی مجسمه های کوچک قرار دهد عکس های ماندگاری را ثبت کرد.