یک نخبه ایرانی در بیرجند به دانش کشت هیدروپونیک دست یافت که بدون خاک و با صرفه جویی 95 درصدی آب علوفه کشت کند.