مردی که جلوی بچه هایش سرشکسته نمیشود، زنی که در مقابل بچه ها حس مادرانه پیدا میکند، نانی که مال دیروز نیست، و واکنش راننده کامیون که چگونه حس محبت مغازه دار را پاسخ میدهد، لذت انسانیت تمامی ندارد.