گل اول پورتو به استوریل را مهدی طارمی در دقیقه 47 به ثمر رساند.