مقام معظم رهبری: در ارتباط تصویری با مردم قم: نباید غبار فراموشی بر حوادث بزرگ تاریخی مانند حادثه ۱۹ دی بنشیند