خانم ابراهیمی مادر مهدی سادگی حادثه دیده سانچی در گفتگو با آخرین خبر شرط و شروط مسئولان برای رسیدن خانواده ها به حق و حقوقشان را افشا کرد.