اشک و لبخند در سکانس هایی از فیلم های سینمای ایران متری شش و نیم، دوران عاشقی، سریال خاتون، نقطه کور، برادرم خسرو