کارت که لنگه می گی خدا قشنگه، کارت که تمام شه می گی دلش ز سنگه، آوردمت در این جهان، خود را کشاندی در قفس، دنیای من تنها دلیل امتحانت بود و بس؛ کلیپ نماهنگ «ساقی» حمید هیراد