قدر داشته هاتون رو بدونید و همواره شکرگزار داشته هاتون و نعمت های خدا باشید.