دوره_پهلوی دوره ستم بود، از یک سو؛ و شمال جولانگاه ستمگران پهلوی بود از سوی دیگر. دوره رضاخانی، واقع دوره مظلومیت اسلام بود؛ کلیپی از سخنرانی آیت الله جوادی آملی