با یک گره ساده در این ترفند با طناب ساده آویز برای گلدان درست کنید