میخ کوبی روشی جدید برای نوعی ایجاد نقاشی است که تراکم و تفرق نقاط اساس آن است