یک آشپزی خوشمزه دیگه و یک غذای محلی دیگه «پلو شوشتری»