یکی بود یکی نبود، بزبز زنگوله پا یک سبد بافت و اون رو از سقف آویزون کرد و گفت و به بچه گفت؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت آش گرم.