در روزهای اخیر باران در مکه مکرمه در حال باریدن است؛ به طوری که از شدت باد و باران، برخی از زائران خانه خدا به فضای مسقف مسجدالحرام پناه آوردند.