هیچ کشور غربی وجود ندارد که قانون همجنسبازی درمجلسشون تصویب نشده باشه... فاجعه عظیم در غرب،شیوع ارتباط جنسی با حیوان، اینکه امام فرمود آمریکا ام الفساد القرن هست امروز مصادیقش درآمریکا و اروپا دیده میشه