از قصه آن در بارانی ام مادر، جان علی برخیز ای یاس پرپر، جان علی بودی پای علی ماندی، جای علی آن روز تو خطبه خواندی؛ کلیپ سرود نوجوانان برای ایام فاطمیه