وضعیت واتساپ چهارشنبه های امام رضایی با صدای سید مجید بنی فاطمه