ویدئویی تاثیر گذار از مهر مادری کبوتری که از سرما یخ زد اما بالش را از روی جوجه خود برنداشت.