ویدئوی جالبی که در فضای مجازی بعد از بارش های اخیر پخش شده نمایش می دهد که یک خرگوش هویج آدم برفی را می خورد.