هر جنس شالی با این مدل خوب میشه، جلوشم میتونید گرد کنید، ولی من شالو لبه شو اینجوری دوس دارم که سه گوش باشه